Vážení obchodní přátelé,
dovolte abychom Vám představili naši společnost a služby, které jsme schopni poskytovat.

Vzhledem k tomu, že trend vývoje v České republice v oblasti ochrany osob a majetku směřuje k potřebám jejich vyššího a kvalitnějšího zajištění, vstoupila a delší dobu působí na trhu služeb komerční bezpečnosti společnost ABOS plus, s.r.o.

Jedná se o ryze českou společnost se sídlem v Praze 8, Bohnická 171/42, která je registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze (oddíl C, vložka 70159).

Základní náplní činnosti je ochrana majetku (ostraha objektů) a přeprava finančních hotovostí a jiných cenností. V případě požadavků zákazníka, které přesahují výše uvedený rámec, je naše společnost schopna tyto splnit prostřednictvím specializovaných partnerských firem (např. projektování a montáž zabezpečovacích zařízení a systémů, zajištění úklidových prací apod.)

Skupiny ostrahy objektů jsou organizovány tak, aby byly optimálně zajišťovány požadavky zákazníka. Do čela každé skupiny je určen její vedoucí, který mimo vlastní výkon služby zabezpečuje nepřetržitý kontakt s pověřeným pracovníkem zákazníka (jemuž je ve smluvně vymezeném rozsahu podřízen) a jsou tak bez zbytečných průtahů realizovány požadavky na výkon služby s přihlédnutím k okamžité situaci ve střeženém objektu.

Významnou složkou činností je přeprava finančních hotovostí a jiných hodnot (resp. doprovod peněžního posla). Jde o specializovanou činnost, oddělenou od vlastní ochrany objektů. Přepravované částky jsou kryty kvalitním pojištěním u společnosti Kooperativa, POJIŠŤOVNA, a.s. (podle typu zakázky), zaručujícím plnou náhradu škody nejenom v případě odcizení ale i v případech zničení, poškození zakázky, či překonání ostrahy nebo v případě, kdy osoba zásilku přepravující byla zbavena možnosti tuto zásilku smluvně ošetřovat (dopravní nehoda...).

Pracovníci bezpečnostní služby jsou vystrojeni jednotnou uniformou a viditelně označeni průkazem společnosti, na přání zákazníka je možno službu vykonávat ve společenském či jiném vhodném oděvu. Z hlediska výzbroje je společnost schopna splnit požadavky zákazníka.

Souběžně s rozvíjením technického vybavení věnuje společnost trvalou pozornost personální oblasti. Pracovníci na všech pozicích musí splňovat všechna základní kritéria (bezúhonnost, zdravotní stav a fyzická zdatnost, psychické předpoklady) a kritéria další, jejichž splnění vyžaduje potřeba zákazníka (oprávnění k držení a nošení zbraně, školení v oblasti protipožární prevence, znalost cizích jazyků, ovládání PC...), při výběru se přihlíží i k odborným a praktickým zkušenostem.

Společnost klade na jedné straně vysoké nároky na každého pracovníka a na straně druhé jim garantuje takový způsob odměňování, který vede ke stabilizaci pracovního kolektivu, snižuje fluktuaci na minimum a vytváří předpoklady pro další zkvalitňování poskytovaných služeb.

I přesto, že společnost dbá na kvalitu ve všech oblastech činnosti, jsou všichni pracovníci kryti kvalitním pojištěním u společnosti Kooperativa, POJIŠŤOVNA, a.s..

Cílem naší práce je budovat kvalitní na profesionální bázi postavenou civilní bezpečnostní službu přísně se řídící platnými zákony, se schopnými, kvalifikovanými pracovníky připravenými pružně reagovat na každý požadavek zákazníka.

V případě Vašeho zájmu o naše služby je Vám bezpečnostní služba společnosti ABOS plus, s.r.o. plně k dispozici.